Chính sách bảo mật

Chính sách bo mt thông tin

Tng quan

Nhadatban24h.vn (“chúng tôi”) cam kết tôn trng quyn riêng tư ca người s dng. Chúng tôi c gng cung cp tri nghim người dùng an toàn, bo mt. Chính sách Bo mt thông tin này (sau đây gi là Chính sách)  nêu rõ vic thu thp, x lý và s dng d liu cá nhân trc tuyến áp dng cho tt c nhng trang web ca chúng tôi (tr khi có mt tuyên b riêng v quyn riêng tư áp dng c th). Chúng tôi khuyến khích bn đọc k Chính sách này và thường xuyên kim tra trang này để xem xét bt k thay đổi nào chúng tôi có th thc hin theo các điu khon ca Chính sách này.

Vi mc đích ca Chính sách này, d liu cá nhân có nghĩa là bt k thông tin nào liên quan đến mt th nhân được xác định hoc có th nhn dng (tc là mt cá nhân).

Bng cách chn và đồng ý vi Chính sách khi đăng ký tài khon, bn cho phép chúng tôi thu thp, s dng, chia s và/hoc x lý d liu cá nhân ca bn theo quy định ti Chính sách này. Vic cho phép này s có hiu lc và giá tr t thi đim bn đồng ý cho đến khi bn rút li s đồng ý hoc các trường hp t động chm dt theo quy định ca pháp lut. Nếu bn không đồng ý cho phép vic x lý d liu cá nhân ca bn như mô t trong Chính sách này, xin vui lòng không s dng dch v ca chúng tôi hoc truy cp các trang web ca chúng tôi, hoc thông báo cho chúng tôi ngay lp tc v vic rút li s đồng ý ca bn nếu bn đã đồng ý trước đó.

D liu cá nhân ca bn s được lưu tr và x lý toàn b hoc mt phn ti Vit Nam. Nếu bn truy cp trang web ca Nhadatban24h.vn t các quc gia khác ngoài Vit Nam, vic bn s dng trang web này đồng nghĩa vi vic bn đồng ý chuyn d liu ca bn ra khi quc gia ca bn và đến Vit Nam.

Các trang web ca chúng tôi có cha liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kim soát. Nhadatban24h.vn không chu trách nhim v chính sách quyn riêng tư hoc cách hot động ca các trang web khác mà bn chn kết ni t mt  trang web ca Nhadatban24h.vn. Chúng tôi khuyến khích bn xem xét các chính sách quyn riêng tư ca nhng trang web khác đó để bn có th hiu cách h x lý, s dng và chia s d liu cá nhân ca bn. Chính sách này ch áp dng duy nht cho d liu cá nhân chúng tôi thu thp trên trang web ca Nhadatban24h.vn và không áp dng cho d liu cá nhân chúng tôi thu thp bng bt k phương thc nào khác.

Các Loi D Liu Cá Nhân và Cách Thu Thp

Trong phm vi phù hp để cung cp dch v cho bn và tùy thuc vào s cung cp t nguyn ca bn, Nhadatban24h.vn yêu cu hoc có th yêu cu bn cung cp d liu cá nhân theo nhiu cách khác nhau t các khu vc khác nhau trên trang web ca chúng tôi.

D liu cá nhân được thu thp có th bao gm d liu v danh tính và liên h như tên (h, tên đệm, và tên, nếu có), địa ch, địa ch email, s đin thoi, s th tín dng, s bo him xã hi, thông tin liên h, thông tin thanh toán và bt c nhng thông tin khác mà danh tính ca bn có th được nhn biết. nhng khu vc khác, Nhadatban24h.vn thu thp hoc có th thu thp thông tin v nhân khu mà không riêng bit v bn như mã vùng, tui, s thích, gii tính, và mc yêu thích. Thnh thong chúng tôi thu thp hoc có th thu thp kết hp ca c hai loi d liu này. Ví d như ti nhng vùng trên trang web Nhadatban24h.vn mà chúng tôi thu thp d liu cá nhân bao gm trang bn có th m tài khon Nhadatban24h.vn, đăng ký s dng dch v, đăng h sơ, tham gia mt cuc thi, thc hin các kho sát hoc mua sn phm.

Để to mt h sơ Nhadatban24h.vn, bn có th cung cp cho chúng tôi thông tin v hc vn, kinh nghim làm vic, các k năng và trình độ, nh, s xác nhn và bo chng, v.v.

Bên cnh đó, Nhadatban24h.vn có th thu thp nhng thông tin v bn mt cách gián tiếp khi bn dùng nhng dch v nht định ca bên th ba trên trang web ca chúng tôi. Ví d, nếu bn đăng ký vào trang web ca chúng tôi bng cách dùng tên người dùng và mt khu Microsoft Passport, Google, Facebook ca bn, bn cho phép chúng tôi truy cp và lưu tr thông tin h sơ tài khon ca bn; nhng thông tin này s tuân theo và được x lý theo nhng quy định và cách thc được mô t trong Chính sách này.

Chúng tôi cũng thu thp và có th thu thp mt s thông tin nht định v vic bn s dng trang web ca chúng tôi, chng hn như nhng khu vc mà bn truy cp và nhng dch v mà bn s dng. Hơn na, nhng thông tin k thut v phn cng và phn mm máy tính ca bn được hoc có th được Nhadatban24h.vn thu thp. Thông tin k thut này có th bao gm (không gii hn) địa ch giao thc internet (IP), địa ch MAC, loi trình duyt và phiên bn, tên min, thi gian truy cp và nhng địa ch trang web tham kho, nhng loi và phiên bn ca các tin ích m rng (hoc còn gi là plug-in) trong trình duyt web ca bn, h điu hành và nn tng, d liu v trí đin thoi di động và công ngh khác trên các thiết b bn s dng để truy cp trang web và dch v ca chúng tôi.

Thnh thong,Nhadatban24h.vn có th cho bn cơ hi cung cp nhng thông tin mô t, văn hóa, cách ng x, s thích và/hoc thông tin v li sng ca bn, nhưng vic cung cp thông tin như vy hoàn toàn tùy thuc vào bn. Ví d, thông tin như vy có th được dùng để xác định kh năng bn quan tâm đến vic nhn email hoc nhng cách thc trao đổi khác v nhng sn phm hoc dch v c th.

Đối vi mt s trường hp, chúng tôi có th thu thp d liu cá nhân được phân loi là d liu cá nhân nhy cm, bao gm (không gii hn) ging nói ca bn thông qua các cuc gi đin thoi được ghi âm (nếu có), tình trng sc khe và thông tin cá nhân được ghi trong h sơ sc khe, tr thông tin v nhóm máu mà bn cung cp (nếu có); thông tin v thu nhp ca bn (nếu có); và thông tin v ngun gc chng tc hoc dân tc (nếu có).

Bn tha nhn và đồng ý rng nếu bn chn đăng bt k d liu cá nhân nào ca bn trong các khu vc công cng ca Nhadatban24h.vn, như trong h sơ cá nhân, các din đàn trc tuyến hoc phòng trò chuyn, trong Nhadatban24h.vn Networking, hoc trong cơ s d liu h sơ có th tìm kiếm, các d liu cá nhân như vy có th b thu thp và s dng bi nhng người khác mà Nhadatban24h.vn không kim soát. Chúng tôi không chu trách nhim v vic thu thp và s dng d liu mà các bên th ba thc hin đối vi d liu bn đăng hoc cung cp các khu vc công cng ca Nhadatban24h.vn.

Bn cũng đồng ý và xác nhn rng tt c d liu cá nhân và thông tin mà bn cung cp, đăng hoc ti lên trên trang web ca chúng tôi là chính xác và hp pháp, và bn không s dng d liu và thông tin như vy cho bt k mc đích bt hp pháp nào. Nhadatban24h.vn, hot động như mt nn tng trung gian, s không cung cp bt k bo đảm nào và không chu trách nhim cho bt k bên nào liên quan đến vn đề này.

Nếu bn cung cp cho chúng tôi bt k d liu cá nhân ca bt k bên th ba nào, bn cam kết và đảm bo rng bn đã có được s đồng ý, giy phép và/hoc s cho phép t bên th ba đó để chia s và chuyn d liu cá nhân ca h cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thp, lưu tr, s dng, tiết l và/hoc x lý d liu đó theo Chính sách này. Bn phi cung cp cho chúng tôi các tài liu có giá tr pháp lý để chng minh rng bn đã thu thp được s đồng ý và s cho phép cn thiết. 

Lưu tr

Chúng tôi s ch lưu tr d liu cá nhân ca bn trong khong thi gian cn thiết để thc hin mc đích chúng tôi thu thp d liu đó. Vì chúng tôi tin rng vic qun lý s nghip ca bn là mt quá trình kéo dài sut đời, chúng tôi s luôn lưu tr tt c thông tin mà chúng tôi thu thp v bn nhm làm cho vic s dng dch v chúng tôi cung cp ln sau ca bn tr nên hiu qu, thiết thc và phù hp hơn. Tt nhiên, bn có th sa đổi hoc cp nht h sơ tài khon MyNhadatban24h.vn ca bn, h sơ resume và h sơ Nhadatban24h.vn Networking ca bn bt k lúc nào.

S dng D liu cá nhân bi Nhadatban24h.vn

Chúng tôi dùng d liu tp hp được trên trang web Nhadatban24h.vn, dù là thông tin cá nhân, d liu nhân khu, d liu tng hp hoc d liu k thut vi mc đích vn hành và ci thin trang web Nhadatban24h.vn, to nên tri nghim người dùng tích cc và cung cp các sn phm và dch v chúng tôi đề xut.

Chúng tôi cũng có th dùng nhng d liu chúng tôi thu thp được để thông báo đến bn nhng sn phm hoc dch v có sn khác, hoc gi cho bn các tài liu qung cáo/ tiếp th khác, có th trc tiếp hoc thông qua các đối tác và chiến lược qung cáo mà chúng tôi có, t Nhadatban24h.vn hoc các công ty liên kết ca Nhadatban24h.vn, hoc để liên h vi bn v ý kiến ca bn đối vi các sn phm và dch v hin ti hoc các sn phm và dch v mi tim năng có th được cung cp.

Chúng tôi có th dùng thông tin liên h ca bn để gi email hoc các thông đip khác liên quan đến vic cp nht trên trang web Nhadatban24h.vn, chng hn như nhng cơ hi vic làm mi t Nhadatban24h.vn và danh sách công vic b sung có th hp dn bn. Tính cht và tn sut ca các thông đip này s thay đổi tùy theo thông tin chúng tôi có v bn. Ngoài ra, ti thi đim đăng ký MyNhadatban24h.vn, bn có th la chn để nhn các thông đip, thông tin và khuyến mãi b sung bao gm, không gii hn, các bn tin thông tin min phí t Nhadatban24h.vn liên quan đến các ch đề mà bn có th đặc bit quan tâm đến, ví d như li khuyên v qun lý s nghip.

Chúng tôi có mt khu vc mà bn có th li thông tin phn hi. Bt c thông tin phn hi nào bn gi trong vùng này tr thành tài sn ca chúng tôi và chúng tôi có th dùng nhng thông tin phn hi như thế (chng hn nhng câu chuyn thành công) vi mc đích tiếp th hoc liên h bn để có thêm thông tin.

Chúng tôi có th s dng d liu cá nhân ca bn cho các mc đích khác theo mô t cho bn ti thi đim thu thp d liu cá nhân ca bn.

Tiết l D liu cá nhân

Chúng tôi không tiết l cho bên th ba d liu cá nhân ca bn, nhng d liu cá nhân kết hp d liu nhân khu hoc nhng thông tin v vic s dng trang web Nhadatban24h.vn ca bn (như nhng khu vc bn truy cp và nhng dch v bn s dng), ngoi tr nhng trường hp được nêu ra dưới đây:

1. Chúng tôi có th tiết l nhng thông tin trên cho bên th ba nếu bn đồng ý vi vic tiết l này. Ví d, nếu bn cho biết rng bn mun nhn thông tin v nhng thông tin v sn phm hoc dch v ca bên th ba khi bn đăng ký mt tài khon MyNhadatban24h.vn, chúng tôi có th cung cp thông tin liên lc ca bn cho bên th ba như doanh nghip, nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn, nhà cung cp d liu tng hp, nhà tiếp th hoc người khác để gi email hoc liên lc vi bn bng cách khác hay nhng người khác để gi email cho bn hoc mun liên lc vi bn. Chúng tôi có th dùng d liu chúng tôi có v bn (như quan tâm và mc yêu thích mà bn cung cp) để xác định liu bn có quan tâm đến sn phm hoc nhng dch v ca mt bên th ba riêng bit hay không.

2. Chúng tôi có th tiết l nhng thông tin trên cho các công ty và cá nhân chúng tôi thuê để thc hin các chc năng thay mt chúng tôi. Nhng ví d có th bao gm vic lưu tr máy ch web, phân tích d liu, cung cp h tr th trường, x lý thanh toán bng th tín dng và cung cp dch v khách hàng. Nhng công ty và nhng cá nhân này s có quyn truy cp vào thông tin cá nhân ca bn khi cn thiết để thc hin chc năng ca h, nhưng h s không chia s thông tin vi bt c bên th ba nào.

3. Chúng tôi có th tiết l nhng thông tin trên nếu pháp lut hoc các cơ quan nhà nước yêu cu, hoc nếu chúng tôi tin rng làm như vy là cn thiết để: (a) phù hp vi nhng yêu cu ca pháp lut hoc tuân theo quy trình lut định; (b) bo v quyn hoc tài sn ca Nhadatban24h.vn hoc nhng công ty liên kết; (c) ngăn chn ti phm hoc bo v an ninh quc gia; hoc (d) bo v an toàn cá nhân ca người s dng hoc công chúng.

4. Chúng tôi có th tiết l và chuyn ti nhng thông tin trên cho bên th ba mua li toàn b hoc mt phn đáng k doanh nghip ca Nhadatban24h.vn, dù vic mua li đó thông qua vic sáp nhp, hp nht hoc mua li toàn b hoc mt phn đáng k tài sn ca chúng tôi theo quy định ca lut pháp hin hành. Trong trường hp Nhadatban24h.vn b gii th hoc không hot động na hoc tuyên b phá sn hoc chm dt hot động kinh doanh theo quy định ca pháp lut, d liu cá nhân ca bn s b xóa vĩnh vin, điu này có nghĩa là d liu cá nhân đó được xóa không th khôi phc được.

Nhadatban24h.vn cũng có th chia s thông tin tng hp được n danh v khách truy cp đến tng trang web ca mình (ví d, s khách đến khu vc Diversity ca Nhadatban24h.vn) vi nhng khách hàng, đối tác và bên th ba khác để h có th hiu nhng nhóm khách truy cp trang web ca Nhadatban24h.vn và cách nhng khách truy cp đó s dng trang web.

Nhadatban24h.vn cung cp công ngh, nhng dch v lưu tr và liên quan cho nhng công ty hàng đầu khác vào nhng khu vc Đăng tin nhà đất - Bt động sn có quyn hn trên trang web ca h (thnh thong được xem như "khu vc Đăng tin nhà đất - Bt động sn riêng"  hoc "Talent Solution" hoc "Talent Referral" hoc chiến dch "Get Name Card"). Thông tin cá nhân và/hoc thông tin nhân khu bn cung cp trong nhng vùng Đăng tin nhà đất - Bt động sn riêng tr thành mt phn trong cơ s d liu ca Nhadatban24h.vn, nhưng không ai ngoi tr bn, Nhadatban24h.vn và công ty liên quan có th truy cp vào thông tin này mà không được s đồng ý ca bn.

Thông tin thu thp trên mt trang trong khu vc Đăng tin nhà đất - Bt động sn riêng hoc trên mt trang có thương hiu chung (như trang web ca cuc thi được đồng tài tr bi Nhadatban24h.vn và mt công ty khác) có th tr thành tài sn ca công ty khác hoc ca c Nhadatban24h.vn và công ty khác. Trong trường hp đó, vic s dng thông tin như vy bi công ty khác có th tuân theo tha thun gia công ty đó và bn, kèm theo chính sách bo mt ca công ty đó và, trong mi trường hp, Nhadatban24h.vn không chu trách nhim v vic s dng d liu cá nhân ca bn bi công ty đó.

Nếu bn đăng tin Nhà đất Bất động sản thông qua trang web đồng thương hiu, bn có th b yêu cu cung cp thông tin v tui, gii tính hoc sc tc. Mt s nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn bt buc theo quy định ca lut pháp phi thu thp thông tin này t ng viên để báo cáo và lưu tr thông tin. Bn nên hiu rng nếu bn cung cp thông tin này, nó s được các nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn thu thp theo yêu cu ca pháp lut và s không được s dng để đưa ra bt k quyết định Đăng tin nhà đất - Bt động sn nào. Tt c thông tin được cung cp s được tách bit vi vic bn bày t s quan tâm đến bt k cơ hi vic làm nào. Vic cung cp thông tin này là hoàn toàn t nguyn và bn s không b chu bt k hành động hoc đối x bt li nào nếu bn chn không cung cp thông tin này.

Bn có th t chi không?

Bt k khi nào chúng tôi gi thông tin đến bn, chúng tôi s gi kèm hướng dn v cách hy đăng ký và liên kết để thc hin điu đó.

H Sơ

Vì Nhadatban24h.vn là mt trang web Đăng tin nhà đất - Bt động sn, chúng tôi cung cp cho bn tùy chn lưu h sơ ca bn trong cơ s d liu ca chúng tôi. Có hai cách làm điu này:

1. Bn có th lưu gi h sơ ca bn trong cơ s d liu ca chúng tôi, nhưng không cho phép nó có kh năng được tìm kiếm bi các nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn tim năng. Không cho phép h sơ ca bn có kh năng tìm kiếm có nghĩa là bn có th s dng nó để Đăng tin Nhà đất – Bất động sản, nhưng các doanh nghip và nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn không th tìm kiếm nó thông qua cơ s d liu h sơ ca chúng tôi.

2. Nếu bn cho phép h sơ ca bn có th được tìm kiếm, tt c các bên có quyn truy cp vào kho d liu h sơ của bạn có th tìm kiếm (hoc bn sao ca d liu) ca chúng tôi đều có th xem được h sơ ca bn. Ngoài ra, mt phn ca h sơ có kh năng tìm kiếm ca bn (nhưng không phi là nhng thông tin liên h ca bn) có th được công khai trong tài khon Networking v bn trên Nhadatban24h.vn Networking.

Chúng tôi c gng gii hn vic truy cp vào cơ s d liu h sơ có kh năng tìm kiếm ca chúng tôi (hoc bn sao d liu) cho nhng doanh nghip, nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn, qun lý Đăng tin nhà đất - Bt động sn, t chc, Cá nhân mua gói tin có tr phí và nhng cơ quan thi hành pháp lut, bo v an ninh quc gia, nhưng không th bo đảm rng nhng t chc khác s không truy cp được vào kho d liu này. Chúng tôi không chu trách nhim v vic s dng h sơ bi các bên th ba truy cp vào nhng h sơ như vy trong khi chúng đang nm trong cơ s d liu h sơ có kh năng tìm kiếm ca chúng tôi. Tuy nhiên, nhng phn trong h sơ có th được tìm thy ca bn (không phi là thông tin liên lc ca bn) mà t động công khai trong h sơ Networking ca bn trên Nhadatban24h.vn Networking có th được truy cp bi bt c người nào s dng sn phm Nhadatban24h.vn Networking. Bn có th loi b h sơ ca bn ra khi kho d liu có th được tìm kiếm ca chúng tôi hoc xóa h sơ ca bn ra khi Nhadatban24h.vn Networking vào bt c lúc nào. Tuy nhiên, doanh nghip, nhà Đăng tin nhà đất - Bt động sn và nhng người khác đã tr phí để truy cp vào cơ s d liu đó hoc để có bn sao ca cơ s d liu đó, cũng như nhng bên khác truy cp vào cơ s d liu và nhng ai đã truy cp Nhadatban24h.vn Networking có th lưu gi li bn sao h sơ hoc h sơ Networking ca bn trong kho d liu riêng ca h. Chúng tôi không chu trách nhim v vic s hu, s dng hoc bo mt h sơ của bạn hoc h sơ Networking trong nhng trường hp này.

S dng Cookies

Nhadatban24h.vn s dng "cookies" để giúp cá nhân hóa và ti ưu hóa tri nghim trc tuyến và thi gian trc tuyến ca bn. Mt cookie là mt trang văn bn được đặt trên đĩa cng ca bn bi máy ch ca trang web. Cookies không được dùng để chy chương trình hay đưa virus vào máy tính ca bn. Cookies được đặt vào máy tính ca bn và ch có th được đọc bi mt máy ch trang web trên min đã cp cookie cho bn.

Mt trong nhng mc đích chính ca cookies là cung cp nhng tính năng tin li để tiết kim thi gian ca bn. Mc đích ca mt cookie là thông báo cho máy ch trang web rng bn đã quay li mt trang c th. Ví d, nếu bn cá nhân hóa trang Nhadatban24h.vn hay đăng ký dch v, mt cookie giúp chúng tôi gi li thông tin riêng bit v bn (như tên người dùng, mt khu và s thích). Nh vic s dng cookies, chúng tôi có th cung cp kết qu được nhanh và chính xác hơn,  cùng vi tri nghim trang web được cá nhân hóa hơn. Khi bn quay li trang Nhadatban24h.vn, thông tin bn đã cung cp trước đây có th được khôi phc, giúp bn có th d dàng s dng nhng tính năng mà bn đã tùy chnh. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo du nhng ln nhp chut và cân bng ni dung ti.

Bn có th chp nhn hoc t chi dùng cookies. Hu hết nhng trang web t động chp nhn cookies, nhưng bn thường có th thay đổi nhng cài đặt trình duyt ca mình để t chi tt c nhng cookies nếu bn mun. Thay vào đó, bn có th thay đổi cài đặt trình duyt để thông báo cho bn mi ln có mt cookie được gi và cho phép bn chp nhn hoc t chi cookies trên cơ s cá nhân. Tuy nhiên, nếu bn chn t chi cookies, điu đó có th làm gim hiu sut và nh hưởng tiêu cc đến tri nghim ca bn trên trang web Nhadatban24h.vn.

S dng Web Beacons

Nhng trang web Nhadatban24h.vn có th cha nhng hình nh đin t được gi là là Web Beacons (đôi khi được gi là single-pixel gifs) cho phép chúng tôi đếm được s người s dng vào nhng trang đó và để cung cp nhng dch v có thương hiu chung. Web beacons không được dùng để truy cp thông tin cá nhân c th ca bn trên Nhadatban24h.vn; chúng là mt k thut mà chúng tôi dùng để tp hp nhng thng kê tng hp v vic s dng trang web ca chúng tôi.

Web beacons ch thu thp được mt tp hp hn chế thông tin bao gm s cookie, thi gian và ngày xem trang và mô t ca trang cha Web beacon.

Quyn và nghĩa v ca bn

Bng vic s dng dch v ca chúng tôi hoc truy cp vào trang web ca chúng tôi, bn tha nhn rng bn hiu rõ quyn và nghĩa v ca mình được quy định theo pháp lut hin hành, bao gm nhưng không gii hn Ngh định s 13/2023/NĐ-CP v Bo v D liu Cá nhân ngày 17 tháng 4 năm 2023, như được trình bày dưới đây.

Liên quan đến d liu cá nhân ca bn, bn có th thc hin các quyn sau đây theo quy định ca pháp lut hin hành:

Quyn được biết

Bn có quyn được biết v hot động x lý d liu cá nhân ca mình, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn đồng ý

Bn có quyn được đồng ý hoc không đồng ý cho phép x lý d liu cá nhân ca mình, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn truy cp

Bn có quyn được truy cp vào d liu cá nhân ca mình để xem, chnh sa hoc yêu cu chnh sa d liu cá nhân ca bn, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn rút li s đồng ý

Bn có quyn rút li s đồng ý ca mình bt c lúc nào liên quan đến vic tiếp tc s dng, tiết l, lưu tr và/hoc x lý d liu cá nhân ca bn cho bt k mc đích nào được đề cp trên bng cách liên h chúng tôi thông qua thông tin liên h được cung cp dưới đây. Chúng tôi s phn hi yêu cu ca bn trong thi gian sm nht để xác nhn vic rút li s đồng ý.

Bn cn hiu rng khi bn rút li s đồng ý cho chúng tôi s dng, tiết l, lưu tr hoc x lý d liu cá nhân ca bn cho các mc đích được đề cp trên, chúng tôi có th không th tiếp tc cung cp dch v cho bn hoc thc hin bt k nghĩa v hp đồng nào vi bn, và chúng tôi s không chu trách nhim trong trường hp chúng tôi ngưng cung cp dch v hoc thc hin nghĩa v hp đồng ca mình. Trong trường hp như vy, quyn hp pháp và các bin pháp khc phc ca chúng tôi vn s được bo lưu rõ ràng.

Quyn xóa d liu

Bn có quyn xóa hoc yêu cu xóa d liu cá nhân ca mình, tr khi pháp lut có quy định khác.

Đặc bit, bn có th xóa h sơ ca mình khi cơ s d liu trc tuyến ca Nhadatban24h.vn, xóa b hoc đóng các tài khon MyNhadatban24h.vn ca bn bt k lúc nào, trong trường hp đó chúng tôi s xóa b tt c các bn sao h sơ và d liu ca bn trong vòng 72 gi. Vui lòng xóa tài khon ca bn trong phn MyNhadatban24h.vnCenter/Cài Đặt/Tài khon/Xóa tài khon hoc liên h vi chúng tôi bng cách gi email cho chúng tôi ti địa ch [email protected].

Quyn hn chế vic x lý d liu cá nhân

Bn có quyn yêu cu hn chế vic x lý d liu cá nhân ca bn, tr khi pháp lut có quy định khác. Hn chế vic x lý d liu cá nhân s được thc hin trong vòng 72 gi sau khi chúng tôi nhn được yêu cu ca bn, và s áp dng cho tt c d liu cá nhân theo yêu cu ca bn, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn cung cp d liu cá nhân

Bn có quyn yêu cu chúng tôi cung cp d liu cá nhân ca bn, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn phn đối vic x lý d liu cá nhân

Bn có quyn phn đối vic x lý d liu cá nhân ca bn được thc hin bi Nhadatban24h.vn để ngăn chn hoc hn chế vic tiết l d liu cá nhân ca bn hoc vic s dng d liu cá nhân ca bn cho mc đích qung cáo và tiếp th, tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn khiếu ni, t cáo và khi kin

Bn có quyn khiếu ni, t cáo và khi kin theo quy định ca pháp lut.

Quyn yêu cu bi thường thit hi

Bn có quyn yêu cu bi thường thit hi theo quy định ca pháp lut khi có vi phm quy định v bo v d liu cá nhân ca bn, tr khi có tha thun khác ca các bên hoc tr khi có quy định khác ca pháp lut.

Quyn t bo v

Bn có quyn t bo v theo quy định ca B lut Dân s, các lut khác có liên quan, chng hn như ngh định v bo v d liu cá nhân, hoc yêu cu các cơ quan và t chc có thm quyn thc hin các phương thc bo v quyn dân s theo quy định ti Điu 11 ca B lut Dân s.

Nếu bn mun thc hin bt k quyn hp pháp nào trong bng trên, xin vui lòng liên h chúng tôi qua thông tin liên h được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi cũng có th yêu cu mt s thông tin c th để giúp xác nhn danh tính ca bn, đảm bo quyn ca bn để thc hin bt k quyn nào trong bng trên và ngăn chn d liu cá nhân ca bn được tiết l cho bt k người nào không có quyn nhn nó. Tt c các yêu cu hp pháp s được phn hi trong khung thi gian quy định.

Bn cũng phi thc hin các nghĩa v sau đây liên quan đến d liu cá nhân theo quy định ca pháp lut:

  • Bo v d liu cá nhân ca bn; yêu cu các t chc và cá nhân liên quan bo v d liu cá nhân ca bn;
  • Tôn trng và bo v d liu cá nhân ca người khác;
  • Cung cp đầy đủ và chính xác d liu cá nhân ca bn khi bn đã đồng ý cho vic x lý d liu cá nhân ca bn;
  • Tham gia tuyên truyn, ph biến k năng bo v d liu cá nhân;
  • Tuân th quy định v bo v d liu cá nhân và ngăn chn vic vi phm các quy định v bo v d liu cá nhân.
  • Cung cp tài liu có giá tr pháp lý để chng minh rng bn đã thu thp được s đồng ý và s cho phép cn thiết t người tham kho hoc bên th ba để cung cp d liu cá nhân ca h.

 

Cp nht D liu cá nhân ca bn

Bn có th xem li, chnh sa, cp nht hay thay đổi thông tin trong tài khon MyNhadatban24h.vn bt c lúc nào. Đơn gin ch cn đăng nhp vào tài khon MyNhadatban24h.vn ca bn, vào H sơ Nhadatban24h.vn ca bn, xem li thông tin v tài khon, và nếu bn mun, bn có th chnh sa thông tin đó vi các tùy chn được cung cp.

Nếu bn chn nhn các bn tin, email thương mi hoăc các liên lc khác t Nhadatban24h.vn hay bên th ba khi bn đăng ký vi MyNhadatban24h.vn, nhưng sau đó bn thay đổi ý định, bn có th b chn bng cách chnh sa H sơ Nhadatban24h.vn ca bn như đã mô t trên. Nếu trước đó bn đã chn không nhn nhng liên lc đó, thì sau này bn có th chn nhn bng cách chnh sa H sơ Nhadatban24h.vn ca bn.

Bo v

Nhadatban24h.vn đã trin khai các bin pháp k thut và t chc hp lý nhm bo v thông tin cá nhân ca bn khi vic mt mát bt thường và truy cp, s dng, thay đổi hoc tiết l trái phép. Tuy nhiên, mt mát d liu và rò r thông tin vn có th xy ra vì lý do k thut, các đối tượng xu hoc các tình hung không lường trước khác nm ngoài kh năng kim soát ca chúng tôi. Trong phm vi được phép bi lut pháp áp dng, chúng tôi s tiến hành thông báo vi phm (nếu xy ra) cho các bên liên quan và các cơ quan có thm quyn trong gii hn thi gian lut định..

Nếu bn nghi ng bt k s s dng sai mc đích, mt mát hoc truy cp trái phép vào d liu cá nhân ca bn, vui lòng liên h chúng tôi ngay lp tc bng cách s dng thông tin liên h trong Chính sách này.

Khi bn đặt hàng trc tuyến ti Nhadatban24h.vn, thô